รักเขาได้ เลิกรักได้เช่นกัน ลาก่อนคนเก่าที่ทำให้เรา เ สี ย ใ จ ลบเขา ทิ้ ง ไปจาก ใ จ มันเ จ็ บ เกิน ใ จ จะ ท น แล้ว

ชีวิตนี้ไม่แน่นอน เมื่อคนเรารักกันได้ ก็ต้องเลิกรักเขาได้เช่นกัน  ลาก่อนคนเก่าที่ทำให้เรา เ สี ย ใ จ ลบเขา ทิ้ ง ไปจาก ใ จ มันเ จ็ บ เกิน ใ จ จะ ท น แล้ว ความรักมักจะเกิดขึ้นกับคน 2 คนที่ต้องคอยดูแลเอาใ จใส่ ทะ นุ ถ น o ม ความรักซึ่งกันและกัน แต่เมื่อวันนึงอีกคนกลับแปรเปลี่ยนไป

จากที่เคยมีกันและกันกลับปล่อยให้อีกคนเดียวดาย และเมื่อถึงเวลาความรักสิ้นสุดลง คนที่เ จ็ บก็ต้องรับความเ จ็ บ ป วดที่เกิดขึ้น แล้วจะมี วิ ธี อ ย่ างไรให้ลืมเขาไป ทำอ ย่ างไรให้กลับมารักตัวเองมากขึ้น มาดูกันเมื่อถูกทิ้ ง รักได้ก็ต้องเลิกรักได้ 7 วิ ธี เ ห็ น ผ ล

1 สิ่งของต่ างๆ ที่เก็ บความทรงจำของความรักในอดีตเอาไว้ ทิ้งมันไป อย่ าปล่อยให้เกะกะสายต าและหั วใ จ และคอยเตื อ นตัวเองให้รู้ว่า รอบๆ ข้างคุณ ยังมีคนดีๆ ให้คุณได้พบเจอ และได้ทำความรู้จักอีกจำนวนมาก คุณอาจจะได้เจอคนที่oก หั ก ที่มีหัวใจที่กำลังบอบช้ำเช่นเดียวกับคุณ หรืออาจจะพบกับใครสักคนหนึ่ง ที่จะร่วมสร้างความรัก แ บ บที่ต่ างฝ่าย ต่ างทุ่มเ ทให้แก่กันและกัน

2 เมื่อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้ว ลoงใช้เวลากับตัวเอง เพื่อหาต้นตอ ส าเ หตุที่แท้จริง ว่าทำไม คุณกับเค้า ถึงไปด้วยกันไม่ได้ ในใจของคุณอาจจะคิดวนเวียนอยู่ว่า เมื่อคุณทุ่มเทความรักไป

แต่ทำไมเค้าถึงไม่ให้สิ่งเดียวกันกลับมา จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่า คุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญห า แต่ปัญหาก็คือ เขามีเห ตุผ ลในใ จบางอย่ าง ที่ทำให้ไม่สามารถรักคุณได้

3 หากความรักของคุณกำลังวิ ก ฤ ติ เค้าไม่สนใจ และไม่ให้ความรักกับคุณอีกต่อไป สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณคือ ยoมรับมันตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเค้าเลิกรัก คุณเองต้องหยุด คิ ด ที่จะยื้อให้เขากลับมาคุณด้วยและต้องไม่ปล่อยให้ตัวเอง จ ม อยู่กับเรื่องราวร้ ายๆ ต้องหากิจกss มดีๆ สนุกๆ ทำ หรืออกไปสังสssค์ พูดคุยกับเพื่อนให้สบาย ใ จ

4 มีเ ห ตุ หลายๆ ข้ อ ที่ทำให้คุณหยุดรักเค้าไม่ได้ อย่ าง เ ช่ น

คุณคิดถึงแต่ด้านดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา

คุณนึกถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อย ที่เคยหอมหวลในอดีต เช่น ข้อความหวานๆ จาก sms จดหมายที่เค้าเคยเขียนบoกรัก และ

คุณรู้สึก ผิ ด ที่เคยพูดโ ก ห กในเรื่องบางเรื่อง คุณต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป จะได้ไม่จมอยู่กับความรัก ที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นอื่นไปแล้ว

5 เมื่อคุณได้ใช้ความพย าย ามย ามอย่างเต็มที่แล้ว ในการดูแลสายสัมพันธ์ที่มีให้คนรัก แต่เค้ากลับไม่สนใจคุณ เตื อ นตัวเองเอาไว้ว่า เค้าเป็นฝ่ายป ฏิ เ ส ธความรักจากคุณ ดังนั้นเค้าจึงไม่ค่อยรู้สึกทุ กข์ร้oน มีแต่คุณเท่านั้น ที่กลับจะเป็นฝ่ายเ จ็ บมากขึ้น

6 หลังจากที่คุณ ลื มเรื่องราวต่ างๆ ในอดีตได้มากแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพื่อทำให้ความสำคัญของเค้าที่มีต่อคุณลดน้อยลงไป และคุณเอง ก็ต้องเลิกให้ความสำคัญกับเค้าโดยตรงด้วยเช่นกัน เพร าะคนที่จะช่ว ยให้คุณตั ดใจจากเค้าได้เร็วที่สุด ไม่ใช่ใครคนไหน แต่คือตัวของคุณเอง

7 ท้ายที่สุด เลิกพูดกับตัวเองว่า ผมข าดคุณไม่ได้ ฉันหยุดรักคุณไม่ได้ ผมไม่สามารถรักใครได้มากกว่านี้อีกแล้ว เขาเหมาะสมกับฉันมากที่สุด หยุดพูดสิ่งเหล่านี้ เพร าะคุณไม่จำเป็นต้องปิดโอกาสตัวเอง แต่ถ้าหยุดตัวเองได้ไม่ง่ายนัก ลองปรับชีวิตประจำวัน หาอะไรดีๆ ให้ตัวเองทำเพิ่มเติม

รักตัวเองให้มากๆนะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณที่มา ruangjringwannee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *