สังคมของคนเห็นแก่ตัว เขาจะไม่มีวันไม่มองเห็น ใ ค ร เลย น อ ก จากตัวของเขาเอง

ในโลกปัจจุบันนี้ สังคมแบบนี้ คนเห็น แ ก่ตัว เขาจะไม่มีวันไม่มองเห็น ใ ค ร เลย น อ ก จากตัวของเขาเองเท่านั้น หากใครเกิดคำถ ามแ บ บนี้ซ้ำๆ เพร าะมั วห าเ ห ตุผ ลให้การกsะทำไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ อย่ าเสี ยเวลาหาคำต อ บเลย เพร าะไม่แน่ว่าคำต อ บที่อ ย า กได้อาจสร้างร อ ย ร้ าวให้ บ า ด ลึ ก ยิ่งกว่าเก่า

ค าดหวังว่าเขาจะเสี ยใจกับผ ล การกsะทำตัว หากเขายังพอมีจิตสำนึกอยู่บ้าง เขาคงจะเสี ยใจกับการกsะทำตัวอยู่บ้าง และคงปรับปรุงแ ก้ไข ต่ างกับคนเห็นแ ก่ตัว เขาไม่ได้รู้สึกผิ ด กับสิ่งที่ทำ เพร าะทุกการกsะทำของเขา ก็ทำเพื่อตัวเขาเอง

ในช่วงเวลาที่เราลำบ าก เจ็ บเจี ยน ต า ย เขาอาจกำลังยิ้ม หัวเราะมีความสุขอยู่กับใครๆ ความจริงก็คือ ชีวิตเขาเดินไปไกลจากเราแล้ว ส่วนเรามัวนั่งจมกับคำถ ามที่ยังหาคำต อ บไม่ได้ ถ ามว่า คิดอยู่ทำไม คนเดินจากไปแล้ว วันนี้เขาคือคนอื่น

ต่อให้อ ย า กแ ก้ไข เรื่องราวในอดีตใครกันจะกลับไปแ ก้ได้ เดินหน้ าต่อไป หยุดตั้งคำถา มนี้ รักตัวเอง ยอมรับความจริง แล้วเดินหน้ าต่อไป อย่ า หาเ ห ตุผ ลกับคน เ ล ว เพร าะเขาไม่เคยมองตัวเอง เ ล ว เพร าะทุกๆ การกsะทำเขาล้วนมีเห ตุ ผ ลมาหักล้างความ เ ล ว ของตนให้รู้สึกผิ ด น้อยลง โดยการโยนความ ผิ ดให้คนอื่นเสมอ

ความเห็นแ ก่ตัวนั่นแหละ เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้คนคิดผิ ดไป พูดผิ ดไป ให้กsะทำอะไรๆ ไปในทางที่ผิ ดที่เสี ย ห าย ก็เพร าะฐานที่มีความเห็นแ ก่ตัวเกิดขึ้นก่อน แต่ถ้าไม่มีความเห็นแ ก่ตัว มีความเห็นในด้านธssมะจริงแล้ว เรื่องผิ ดมันก็คงจะไม่เกิด

เพร าะธssมมะนั้นจะช่ว ยให้เกิดความคิ ดนึกที่ถูกที่ชอบ ตรงต ามเป้าหมาย แต่พอมีตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ความคิดที่ผิ ด เกิดต ามมา

ขอบคุณที่มา allwaypost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *