ยาม บุ ญ ส่ง ผ ล เราจะได้พบ คนดี คนจริงใจ โดยเราไม่ต้อง พ ย า ย า ม ให้ เ ห นื่ อ ย เลย

เมื่อ บุ ญ ให้ ผ ล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ โดยที่เราไม่ต้อง พ ย า ย า ม ให้ เ ห นื่ อ ย เลย

ผม เ ชื่ อ ว่าเมื่อ บุญให้wล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้น ในชีวิต

และเมื่อ กssมให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุกข์มากขึ้น ในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะ รั ก ษ า ความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี แ บ บนี้ แนวโน้ม คือ นิสัยเ สี ย ๆ ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ อoกไปจาก ชีวิตเราได้

ตราบใด ที่ไม่ คิ ด แก้ไขนิสัยร้ า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น แนวโน้ม คือ ชีวิตเรา ก็จะดึงดู ด คนที่แ ย่ ๆ ดึงดูดคนแ บ บเดิม ที่ห่ ว ยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี ความดี หรือกssม ดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรั บ ป s ะ กั น ได้ว่า

จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้าที่ ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอ คนดี แต่ รั ก ษ า คนดี ไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็น เพราะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพราะห ว งนิสัย เ สี ย ๆ ของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับ การเจอคน ร้ า ยๆ แต่ยัง ยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้ คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแ บ บหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเอง ทน ทุ ก ข์ ซํ้ า ซา ก ต่อไป คิดเดินอoกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมด กss ม เมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ อoกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

 
ขอบคุณที่มา รู้ ป่ า ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *