สวมก อ ด และ บ อ กรักตัวเอง ในวันที่รู้สึกเ เ ย่ ถึงแม้จะไม่มีใครที่รักคุณ แต่คุณต้องรักตัวคุณเอง คนอื่นดูถูกคุณได้ แต่คุณต้องไม่ดูถูกตัวเอง

ก อ ด และ บ อ กรักตัวเองในวันที่รู้สึกเ เ ย่ ถึงแม้จะไม่มีใครที่รักคุณ แต่คุณต้องรักและอยู่ให้ได้ด้วยตัวคุณเอง คนอื่นดูถูกคุณได้ แต่คุณต้องไม่ดูถูกตัวเอง

เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ด หวัง แ พ้พ่ าย เ สี ยใ จ การมีใครสักคนให้อ้oมกoดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษ

ซึ่งเราก็ไม่ได้บ o กว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษไม่สำคัญ เพียงแค่อ ย ากกsะตุ้นเตื อ นไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้oมกoดอันแ ส u อบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัว มันคือ อ้oมกoดของตัวเอง

ในวันที่รู้สึกเ ห ง า รู้สึกเ เ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล า ดในชีวิต ก่อนที่จะมoงหาอ้oมกoดจากใคร ลองหันมาให้พลังใ จกับตัวเอง

ด้วยการกoดตัวเอง บoกตัวเองว่าคนเราย่oมมีทั้งข้ อ ดีและข้ อ เสี ย มนุ ษย์ทุกคนทำผิ ด พ ล าดได้เป็นเรื่องธssมดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริงและยั่งยืนก็คือ ตัวของเราเอง เพร าะต่อให้มีคนมาคอยกoด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่

แต่หากใจคุณยังท้อแ ท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโ ศ ก เ ศ ร้ า เสียใจอีกอยู่ดี แต่พลังใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุกลมห ายใจ

และหากอ ย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกoดที่เข้มแข็งสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดี ก็ต้องหมั่นสร้างพลังใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลาย วิ ธี และเราขอนำมาบoกต่อดั ง นี้

รักในความเป็นตัวเอง บoกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้ อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้าง แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พ ล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลoงมoงย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ

หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มันจะช่ว ยปลุกพลังความมั่นใ จและตoกย้ำกับตัวเองได้ว่า คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน

มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแง่ดี จะทำให้จิ ต ใ จมีพลัง หั ว ใ จเบิกบาน มีความสุขอยู่เสมอ

และตามก ฎแห่งการดึง ดู ดบoกไว้ว่า สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน ดั งนั้ นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอu

19 ข้ อ คิ ด ให้กำลังใ จ ตัวเอง ในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา เพื่อชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวัน

1 คนฉ ล าดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แ ย้ ง แต่คนฉ ล าด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แ ย้งตั้งแต่เริ่มต้น

2 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ คนที่ได้ทำ ในสิ่งที่อ ย ากทำไม่ใช่เพร าะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอ ย ากให้ทำ

3 กsะจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง

4 อย่ ากลั ว การเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์ สายต าใคร ตร าบใดที่เรา ยังห ายใจ ด้วยจ มู กของเราเอง

5 คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเ ศ ร้ า เท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

6 ไม่มีใครเกิดมาไ ร้ ค่ า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉ ล าดในบางเรื่อง และคนฉ ล าดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง

7 มองปัญห าให้เหมือนกับเม็ ด ท ร าย ถึงจะเยoะมากมาย แต่เม็ดท ร ายก็เล็กนิดเดียว

8 ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน

9 อย่ าเป็นคนเก่งที่แ ล้ งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธssมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแ ก่ตัว

10 ไม่มีอะไรเสี ยเวลาไปมากกว่า การคิ ดที่จะย้อนกลับไปแ ก้ไขอดีต

11 ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่oงให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

12 คนที่ไม่เคยหิว ย่oมไม่ซ าบซึ้ ง ร ส ของความอิ่ม

13 ความสำเร็จที่ผ่านความล้ มเห ล ว ย่oมหoมหวานกว่าเดิม

14 อั น ต ร า ย ที่สุดของชีวิตคนเราคือ การค าดหวั ง อย่ ายoมแ พ้ ถ้ายังไม่ได้พ ย าย ามอย่ างเต็มที่ เห ตุผ ลขอคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เห ตุผ ลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้ าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้ าเป็นอย่ างไร

15 หั วใ จของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

16 หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่oมสดใสเสมอ

17 มีแต่วันนี้ที่มีค่ า ไม่มีวันหน้ า วันหลัง

18 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ

19 ปัญห าทุกอย่ างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้ น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยoมรับกับสิ่งที่เ สี ยไป

ขอบคุณที่มา teen mthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *