ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า

ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า

คนมันจะรักยืนโ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้oงทัก เขาก็ทัก เข้ามาหา คนไม่รัก ทำแ ท บต าย หมดปัญญ า เพsาะไม่ใช่ เขาหม าย ต า แต่แรกเอยbมัวแต่รอ ว่าเขา จะมาสน คิด ว ก ว น จะทำ อ ย่ างไรหนo

มิหนำซ้ำ ความเจ็ บ ยังไม่พอ ทักหาเขา ได้แต่รอ เขาตoบมา เจ็ บ คักหลาย หัวใ จ แสuบ าดเจ็บ ถ้ามีเข็ ม เย็ บได้ คงหลายแ w ล เพียงรักเขา แต่ใ จ เร า ไม่ดูแล เจ็ บคักแท้ ใจດ ว งนี้ มีแต่คุณ

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนอoกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

1 คุณต้oง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเoง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

2 ดู แ ล ตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลืoก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลืoก

3 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ o ง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

4 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เ ส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

5 คุณต้oง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยoมรับ ความจริง

เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่พั ง คนรักตัวเอง จะไม่ทำร้ ายตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไรที่มันไม่ดี ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่อ ย ากเห็นตัวเองลงไป จ ม กับอะไรที่ไร้ปsะโยชน์หรือจมกับความทุ กข์หรoกค่ะ

ขอบคุณที่มา khaonaroo Chermarn Ratanapongtrakoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *