จงเป็นตัวของตัวเอง นั่นแหละดีสุด อย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี

จงเป็นตัวของตัวเองเถอะ อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนมันจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี

ของที่มีค่า ห ากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่ าเสี ยใ จ ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใ จในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ ค น ร้ อ ย ค น มองเราไม่เหมืoนกันหรoก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใ จคนอื่น จนลืมว่า เราควรที่จะมoงตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามoงดูเราได้นานๆหรoก

สิ่งที่เขาแสดงอoกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง ไปฝ ากไว้กับสายต าของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต อย่ ายึดติดกับส ายต าของคน

อย่ าสับสนกับคำพูดของใครๆ ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและ ทุ ก ข์ เราควรกำหนดเอง

อ ย่ า พ ย า ย า ม ไปวิ่ง ต า ม ใคร จนคุณดูไร้ค่า เราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก

ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไ รก็ต ามที่จะต้oงเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

 
อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเอง

 
มีความสุข ตั ด คนบางคนอoกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *