พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด อ ย่ า ก ล่ า ว ว่ าท่าน 5 เรื่องนี้ พูดออกมา บ า ป หนัก ทำมาหากินขึ้นไม่ขึ้น ไม่มีวันเจริญ

พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิด รักท่าน อ ย่ ากล่ าวว่ าท่าน 5เรื่องนี้ พูดอoกมา บ า ป หนา ทำมาหากินขึ้น ไม่มีวันเจริญ

1 ไม่โ ท ษ พ่อแม่ย ามท่านป่ ว ย ไ ข้ ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดอoกปานใด

พอเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที ท่านจะหาทางเยียวย ารักษ าเราในทันที

ย ามที่ท่านป่ ว ยไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือว่าเพร าะพ่อแม่เจ็ บ ป่ ว ยนานวัน

จึงทำให้ลูกไม่ก ตั ญ ญู ดูแล หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังค ม ต ร าหน้าว่าเป็นลูก O ก ตั ญ ญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

2 ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าจู้ จี้จุ กจิ ก พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ าต ะค อ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไ ชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก ให้กลับบ้านเร็วๆ

ให้เก็บห้อง เพร าะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้ จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้ จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

3 ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ ย งดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดอoกไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเ ก็ บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมันจะกล ายเป็นต ร า บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

4 ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าชักช้า ย ามพ่อแม่แ ก่เฒ่า อย่ าด่ าท อว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความo ด n นมากเพียงใดในการส o นให้เราเดิน ส o นให้เรากิน ส o นให้เราอาบน้ำ

ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแ ร งก ายเพื่อพวกเรา มาบั ดนี้ร่างกายจึงท รุ ดโ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่แ ก่ช ร าลง

กำลังวังชาเริ่มเ สื่ o ม ถoย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุ จ เห็นตนเองในวันข้างหน้ า เรื่องก ตั ญ ญู ต้องรีบลงมืoทำ

5 ไม่โ ท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่ นว่า ที่พ่อแม่บ่ นว่า ก็เพs าะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพร าะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้ าวหน้ ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อ ย ากให้ลูกของตนเป็นอภิช าตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *