ครOบ ครัว สำคั ญที่สุด อย่าได้มองเห็นสิ่ งอื่น สำคั ญก ว่ า ครOบครัวของเ รา

ครoบครัวนั้น สำคั ญม าก อย่าได้มองเห็นสิ่ งอื่นสำคั ญก ว่ า ครoบครัวเ รา

ตอนนี้คุณกำ ลังคิดอะไรอยู่ ส มองคุณก็รู้

คุณพู ดอะไรอ อ กไป หู ตัวเองก็ได้ยิ น

การก ระ ทำของคุณนั้นคือ ด อ ก ผ ลที่งอ กเง ย

ลู กแล ะเ มี ย คือ ไออุ่นแห่งชีวิตของเรา

ครoบครั ว นั้นสำคั ญเห นือชี วิ ต

อย่ าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดสำคัญไปกว่ าพวกเข าเหล่ านั้น

ในวันที่ร่ างก ายยังแข็ งแ รง

อย่ าคิดว่าจะหาใหม่ สร้างครoบครัวใหม่ได้

อะไรที่มันพังไปแล้ว มันไม่อาจสร้างได้ใหม่

เมื่อวันนี้เราทำ ล าย คนที่อยู่เบื้องห ลังได้นั้น

วันหน้าเราจะเป็นผู้สร้างที่ดีได้อย่ างไร

คิดแต่เพียง เรายังแข็งแรง

มีใหม่ได้เรื่อยๆ จะค บใครก็ได้ที่ตนพอใจ

แน่ใจได้อย่ างไรว่าเรานั้นจะเลื อ กถูกต้อง

วันหนึ่งห า กเร าเป ลี่ย นสถา นะ ไปยืนอยู่ฝ่า ยที่ถูกก ระ ทำ บ้าง

เ ร าจะคิดเหมือนกับวันนี้ที่ทำ ล าย คนข้างหลังหรือไม่

ร สชา ติของกลิ่ นใหม่ มันหอ มหวา นยั่ ว ย ว นใจ

แต่หลงลืมไปหรือเปล่าว่าสักวันมันก็ต้องเก่ า

และนำความเบื่ อหน่า ยมาให้

โ ลกไม่ได้สร้างเราให้เกิดมา

เพื่อให้เป็นผู้กระทำอย่ างเดียวเท่านั้น

แต่โ ล กเรายังสร้างเรามา

ให้เป็นผู้รับผลของการกร ะทำ ขอ งตัวเองด้วย

เช่นเดียวกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *