ข่าวดี ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ผ่านง่ายมาก ทางมือถือ ไม่เป็นลูกค้าก็กู้ได้

ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุ กเฉิน ผ่านมือถือ ไม่เป็นลูกค้าก็กู้ได้ ผ่านง่ายมาก

ธ.ก.ส. ออ กมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ คนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อล ดภาระค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน ปลอ ดชำระเงินต้นและดอ กเบี้ย 6 เดือนแรก ดอ กเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน (หรือ 10 บาท) ไม่ต้องใช้หลักประกัน ส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้บ้าง ไปดูกันเลย

คุณสมบัติสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกันสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอ กเบี้ยสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63

นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 – 30 ธ.ค. 63

ระยะเวลาชำระสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.
ปลอ ดการชำระต้นเงินและดอ กเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

สามารถแบ่งงวดชำระได้ต ามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม