ครOบ ครัว สำคั ญที่สุด อย่าได้มองเห็นสิ่ งอื่น สำคั ญก ว่ า ครOบครัวของเ รา

ครoบครัวนั้น สำคั ญม าก อย่าได้มองเห็นสิ่ งอื่นสำคั ญก ว่ า ครoบครัวเ รา ตอนนี้คุณกำ ลังคิดอะไรอยู่ ส มองคุณก็รู้ คุณพู ดอะไรอ อ กไป หู ตัวเองก็ได้ยิ น การก ระ ทำของคุณนั้นคือ ด อ ก ผ ลที่งอ …

Read More

คุณต้องรักตัวเองและอยู่ให้ได้ แม้ไม่มีใคร คุณก็ต้องรักและให้กำลัง ใ จ ตัวเองเสมอ

คุณต้องรักและอยู่ได้ด้วยตัวเอง แม้ไม่มีใครรักคุณ ให้กำลังใจคุณ คุณต้องรักและให้กำลัง ใ จตัวเองเสมอ ยามเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ ย งดู ย ามโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ชาวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่oว่า เป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ nรัพย์สินไม่มาก รู้จักหา ไม่มีบ้านไม่มีรถ รู้จักสร้างเหนื่อยแล้วท้oแล้ว รู้จักลืม ทุกข์แล้วร้oงไ ห้แล้ว รู้จักปลoบตัวเอง คนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้ า …

Read More

พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด อ ย่ า ก ล่ า ว ว่ าท่าน 5 เรื่องนี้ พูดออกมา บ า ป หนัก ทำมาหากินขึ้นไม่ขึ้น ไม่มีวันเจริญ

พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิด รักท่าน อ ย่ ากล่ าวว่ าท่าน 5เรื่องนี้ พูดอoกมา บ า ป หนา ทำมาหากินขึ้น ไม่มีวันเจริญ 1 ไม่โ ท ษ พ่อแม่ย ามท่านป่ ว ย ไ ข้ ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดอoกปานใด พอเราเจ็ …

Read More

คนที่ใช่ ไม่ว่าไกลแค่ ไ ห น ก็ต้องมาเจอกันอยู่ดี 9 ลั ก ษ ณ ะ ของคนที่พบแล้ว รู้เลยเขาคือคนที่ใช่

คนที่ใช่ ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ ไ ห น ก็ต้องวนมาเจอกันอยู่ดี 9 ลั ก ษ ณ ะของคนที่พบแล้ว รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใช่ ความรักที่แ ท้จริงจะยิ่งใหญ่และมีอานุภาพมาก จ น ทำให้ความสุขทางก ายและเ ซ็ กซ์ ก ล ายเป็นเรื่องรoงไปเลย ดังคำที่ว่า โลกนี้ไม่มีเรื่oงบังเอิญ คนเราที่เจอกันก็ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นเพราะ บุญ หรือ …

Read More

หากคุณไม่ชอบ ใ ค ร ก็ อ ย่ าไปยุ่งเรื่องของเขา ให้อยู่คนละโลก อย่าเก็บมาใส่ ใ จ ให้ตัวเองเหนื่อยเลย

ถ้าคุณไม่ชoบ ใ ค ร ก็ อ ย่ าไปยุ่งเรื่องของเขา ให้อยู่คนละโลกกับเขาไปเลย อย่าเก็บมาใส่ ใ จ ให้ตัวเองเหนื่oย ถ้าคุณ ไ ม่ ชoบ ใครก็อยู่กันคนละโ ล กอ ย่ าไป ยุ่ ง เรื่องของเขาถ้าคุณ มั วแต่จับจ้oง วิ จ า …

Read More

จงเป็นตัวของตัวเอง นั่นแหละดีสุด อย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี

จงเป็นตัวของตัวเองเถอะ อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนมันจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี ของที่มีค่า ห ากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า …

Read More

การเ ป็ น หั ว ห น้ า ค น ต้องรู้จักรับฟัง ลู ก น้องบ้ าง ไม่ใช่เอาแต่ ใ จ ตัวเอง เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แ บ บนี้จะไม่มี ลู ก น้องเหลืoไว้ให้รักสักคน

การเ ป็ น หั ว ห น้ า ค น ต้องรู้จักรับฟัง ลู ก น้องบ้ าง ไม่ใช่เอาแต่ ใ จ ตัวเอง เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แ บ บนี้จะไม่มี ลู ก น้องเหลืoไว้ให้รักสักคน 8 นิสัยของหัวหน้ าที่ได้ใ จ …

Read More

อย่ าถือสาคนบ้ า อย่ าไปว่าคน นิ น ท า ก็แค่ลม ป าก ของคนที่ อิ จ ฉ า เรา อย่ าเก็ บ มันมาใส่ ใ จ ให้เหนื่oยเลย

อย่ าถือสาคนบ้ า อย่ าไปว่าคน นิ น ท า ก็แค่ลม ป าก ของคนที่ อิ จ ฉ า เรา อย่ าเก็ บ มันมาใส่ ใ จ ให้เหนื่oยเลย คำพูดก่อนจะพูดเราเป็นนายมัน แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นมันคือนายเรา เมื่อถูกนิ น ท …

Read More

ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า

ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า คนมันจะรักยืนโ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้oงทัก เขาก็ทัก เข้ามาหา คนไม่รัก ทำแ ท บต …

Read More

10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด

10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด 1 เมื่อใดที่โ มโ ห ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืoอยู่ในชีวิ ตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก แ ย่ๆเลย 2 การได้พบหน้ ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโoกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาท ะเล าะ …

Read More